Algemene Voorwaarden GlazenSchool/Programma Fonemisch Bewustzijn 
gevestigd te Woldjerspoorweg 54,
9723 ES Groningen. 
Tel: 0622094808 Website: 
www.glazenschool.nl en scholing.glazenschool.nl,
mail: Info@glazenschool.nl 

hierna te noemen:  

GlazenSchool VOF

En de wederpartij, hierna te noemen: 

Opdrachtgever 

 

Artikel 1. Algemeen 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten van GlazenSchool VOF GlazenSchool VOF, alsmede op aanvullende en toekomstige opdrachten, offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten.  

1.2. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. 

1.3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van koper/Opdrachtgever, worden door GlazenSchool VOF uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 2. Overeenkomst 

2.1. Een overeenkomst tussen GlazenSchool VOF en de Opdrachtgever bindt GlazenSchool VOF slechts nadat GlazenSchool VOF de overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd. 

2.2. GlazenSchool VOF zal zich naar beste inspannen de dienstverlening met zorg uit te (laten) voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 
2.3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is GlazenSchool VOF gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

2.4. Partijen realiseren zich dat de totstandkoming van een product een dynamisch proces is. Gedurende een proces kunnen overeenkomsten schriftelijk worden aangepast. Aanpassingen en veranderingen in deze overeenkomsten worden, voordat ze in werking treden, door beide partijen schriftelijk goedgekeurd en ondertekend.  
2.5. GlazenSchool VOF behoudt zich het recht voor niet met de (vervolg)werkzaamheden te beginnen, alvorens de gewenste aanpassing in de overeenkomst schriftelijk is goedgekeurd en ondertekend. Indien Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na ontvangst van het document reageert, wordt aangenomen dat de inhoud van het document juist is. 

2.6. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever GlazenSchool VOF derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. GlazenSchool VOF dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 

3.1. Een offerte, aanbieding of prijsopgave bindt GlazenSchool VOF niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door Opdrachtgever, totdat GlazenSchool VOF de offerte of aanbieding schriftelijk accepteert/aanvaart. 

Artikel 4. Duur  

4.1. De overeenkomst wordt in geval van een abonnement aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders is bepaald. 

4.2. Deze termijn wordt na iedere 12 maanden automatisch verlengd, tenzij de Opdrachtgever de overeenkomst 2 maanden voor de datum dat de verlening in zou treden schriftelijk opzegt.  

 

Artikel 5. Ontbinding 

5.1. Iedere partij is bevoegd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden en/of een betaling te annuleren indien:  

 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel onder de wettelijke regeling van schuldsanering (titel drie faillissementswet) is komen te vallen;
 • op de, in het kader van een overeenkomst en/of daarbij behorende overeenkomsten, dan wel bijlagen door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn, in ieder geval binnen 7 werkdagen wordt opgeheven;
 • de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. 

5.2. Beide partijen kunnen overeenkomsten slechts door rechterlijke tussenkomst te beëindigen tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunnen overeenkomsten worden beëindigd indien de andere partij ernstig tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De partij die een dergelijke beëindiging overweegt, zal de andere partij eerst aangetekend schriftelijk in gebreke moeten stellen, waarbij hij de wederpartij een redelijke termijn moet gunnen om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.  
5.3. Tussentijdse beëindiging laat de wettelijke mogelijkheden voor schadevergoeding onverlet. 
5.4. Bij annulering van een overeenkomst tot scholing, zijnde de een leergang, cursus, workshop of andere vorm van opleiding, geldt als aanvulling: 

 • Bij annulering door opdrachtgever tot 3 weken voor de aanvang van een scholing wordt 50% van de aanneemsom als annuleringskosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Op elk later tijdstip zal 100% van de aanneemsom in rekening worden gebracht.
 • De door GlazenSchool VOF gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen komen bij annulering door de opdrachtgever volledig voor rekening van de opdrachtgever. 
 • GlazenSchool VOF behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden, scholingsbijeenkomsten te annuleren of onderbreken, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 
 • In geval van annulering van een scholingsbijeenkomst door GlazenSchool VOF,  zal de opdrachtnemer een grote inspanning leveren om de betreffende bijeenkomst alsnog op een in overleg te bepalen ander tijdstip te laten plaatsvinden. De opdrachtgever werkt hieraan mee.

5.5. Indien de afspraak tot scholing is gemaakt met een consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt een bedenktijd van veertien (14) dagen. Binnen veertien (14) dagen nadat de consument zich heeft ingeschreven voor de scholing kan deze de overeenkomst nog zonder opgave van redenen ontbinden. Nadat deze  ontbindingsperiode van 14 dagen is verlopen gelden de in artikel 5.4 genoemde annuleringsvoorwaarden. 
 

Artikel 6. Prijs en betaling 

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
6.2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat GlazenSchool VOF gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 
6.3. GlazenSchool VOF is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, door toedoen/uitstel van de Opdrachtgever, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt. 
6.4. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door GlazenSchool VOF kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 6.2 of 6.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 14 werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van GlazenSchool VOF genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren. 

6.5. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. 
6.6. Reclamaties op facturen dienen uitsluitend schriftelijk en binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend bij GlazenSchool VOF. Reclamaties op andere wijze, dan wel later tot GlazenSchool VOF gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen. 
6.7. Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende kosten, wordt een aparte /extra begroting c.q. aangepaste factuur opgesteld. De bepalingen omtrent meerwerk zijn van toepassing. 
6.8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.  
6.9. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de langst openstaande hoofdsom en de lopende rente. 

Artikel 7. Garanties 

7.1. Opdrachtgever en GlazenSchool VOF kunnen schriftelijk een garantieperiode overeenkomen, waarbinnen GlazenSchool VOF de plicht heeft zich naar beste vermogen in te spannen om gebreken in de door haar geleverde programmatuur en/of andere materialen te herstellen indien deze in de garantieperiode gedetailleerd bij GlazenSchool VOF zijn gemeld. 

7.2. Indien Opdrachtgever tijdens de garantieperiode op enig tijdstip constateert dat er sprake is van een gebrek, zal Opdrachtgever GlazenSchool VOF hiervan schriftelijk uiterlijk binnen 3 dagen, en in spoedeisende gevallen direct telefonisch, op de hoogte stellen.  

7.3. Onder gebreken worden verstaan het niet voldoen aan de door GlazenSchool VOF schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificatie. Van een gebrek is alleen sprake indien deze gereproduceerd en aangetoond kan worden en de verbetering ervan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik van de programmatuur en /of andere materialen overeenkomstig de functionele en technische specificatie in een overeenkomst.  
7.4. Bij producten die op basis van een abonnementslicentie door Opdrachtgever worden afgenomen geldt geen specifieke garantieperiode, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – GlazenSchool VOF zal eventuele gebreken in de door haar geleverde programmatuur zo snel mogelijk herstellen. 

7.5. Indien derden voor of namens Opdrachtgever aanvullingen / aanpassingen / modificaties, etc. in de breedste zin des woord in de door GlazenSchool VOF geleverde programmatuur en/of andere materialen verrichten, vervalt elke aanspraak op garantie. Tevens vervalt elke garantie indien Opdrachtgever non-compatibele software of hardware gebruikt in samenhang met de door GlazenSchool VOF geleverde programmatuur en/of andere materialen indien het gebruik vooraf niet schriftelijk is goedgekeurd door GlazenSchool VOF.  

7.6. In de overeenkomst van de te ontwikkelen programmatuur, applicaties of platformen en/of andere materialen wordt overeengekomen of er al dan niet een acceptatietest bij de overdracht van de programmatuur, applicaties of platformen en/of andere materialen wordt verricht. In het geval een acceptatietest plaatsvindt en deze met goed resultaat wordt afgerond, vervalt na de acceptatietest de garantie als bedoeld in artikel 7.1 op de gehele programmatuur, applicaties of platformen en/of andere materialen. 

7.7. Opdrachtgever staat jegens GlazenSchool VOF in voor de juistheid van alle informatie die hij/zij aan GlazenSchool VOF verstrekt in het kader van deze overeenkomst en overige overeenkomst en die GlazenSchool VOF nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 

 

Artikel 8. Beschikbaarheid 

8.1. Opdrachtgever erkent dat de dienstverlening van GlazenSchool VOF met betrekking tot de door haar geleverde programmatuur, applicaties of platformen afhankelijk is van dienstverlening van derden(bijvoorbeeld internet), storingen en noodzakelijk onderhoud.  
8.2. Door de afhankelijkheid genoemd in artikel 8.1. kan GlazenSchool VOF niet instaan voor een absolute beschikbaarheidgarantie van de dienstverlening. 
8.3. Op GlazenSchool VOF rust een inspanningsverplichting om naar goed vakmanschap en inzicht voor zoveel mogelijk beschikbaarheid zorg te dragen.  

8.4. Bij doorlopende abonnementen betekent een surseance van betaling, een faillissement of beslag niet direct het einde van deze verplichting, maar spant GlazenSchool VOF zich in om continuïteit te waarborgen. 

 

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten 

9.1. De Intellectuele eigendomsrechten op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, applicaties of andere materialen zoals bijvoorbeeld analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij GlazenSchool VOF. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend. 

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, applicaties of platformen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 

9.3. Indien Opdrachtgever programmatuur, applicaties of platformen ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur, applicaties of platformen ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur, applicaties of platformen en de aan hem door GlazenSchool VOF ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever GlazenSchool VOF schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. GlazenSchool VOF deelt binnen een redelijke termijn mee of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren. 

9.4. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten gebreken in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Indien de verbetering van de fout schriftelijk wordt goed gekeurd door GlazenSchool VOF, heeft zij geen gevolgen voor de garantiebepalingen. 
9.5. GlazenSchool VOF vrijwaart Opdrachtgever indien er een rechtsvordering wordt ingesteld die betrekking heeft op GlazenSchool VOF zelf ontwikkelde programmatuur, applicaties of platformen. Opdrachtgever dient GlazenSchool VOF onverwijld schriftelijk te informeren worden over het bestaan, de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan GlazenSchool VOF verlenen om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren, waaronder het eventueel treffen van een schikking.  

9.6. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de programmatuur, applicaties of platformen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. 

9.7. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door GlazenSchool VOF zelf ontwikkelde programmatuur, applicaties of platformen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van GlazenSchool VOF een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal GlazenSchool VOF het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, applicaties of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. 

9.8. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van GlazenSchool VOF wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van GlazenSchool VOF voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde applicaties, programmatuur en/of materialen in een niet door GlazenSchool VOF gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door GlazenSchool VOF geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de applicaties, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd. 

9.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan GlazenSchool VOF van applicaties, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal GlazenSchool VOF vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

 

Artikel 10. Geheimhouding  
10.1. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, applicaties en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van GlazenSchool VOF of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, applicaties en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, applicaties en/of andere materialen behoeven te gebruiken.  

10.2. Partijen erkennen dat het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, alsmede de gegevens c.q. informatie welke aan beide partijen bekend worden in het kader van de uitvoering van werkzaamheden vermeld in deze en andere overeenkomsten, een strikt vertrouwelijk karakter dragen. Partijen staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. 

 

Artikel 11. Meerwerk  
11.1. GlazenSchool VOF is niet verplicht aan een verzoek tot meerwerk te voldoen. Een verzoek om meerwerk dient schriftelijk aangevraagd te worden, en is slechts bindend indien GlazenSchool VOF dit schriftelijk aanvaard. De extra werkzaamheden zullen worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GlazenSchool VOF 

11.2. Onder artikel 11.1. wordt mede verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat. 

11.3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in 11.1. het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van het eindresultaat kan worden beïnvloed. 

11.4. Voor zover bij werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal GlazenSchool VOF Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren omtrent de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 

 

Artikel 12. Nieuwe versies 

12.1. GlazenSchool VOF behoudt onder elk geval de mogelijk om met nieuwe versies en updates van programmatuur, applicaties of platformen te komen.  

12.2. In het geval dat Opdrachtgever geen gebruik wil maken van de nieuwe versie, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. GlazenSchool VOF is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is Opdrachtgever niet gerechtigd om gebruik te blijven maken van de programmatuur, applicaties of platformen. 

12.4. Het gebruik van oudere versies door Opdrachtgever is geheel voor eigen risico en wordt niet verder ondersteund door GlazenSchool VOF. 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

13.1. GlazenSchool VOF is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand, schade aan derden, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade of zuivere vermogensschade. 

13.2. De overige aansprakelijkheid van GlazenSchool VOF is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde goederen en/of diensten, met uitzondering van de aansprakelijkheid welke dwingendrechtelijk voortvloeit uit de afdeling 6.3.3. BW (productaansprakelijkheid). 

13.3. GlazenSchool VOF is niet aansprakelijk voor eventuele schade die optreedt als gevolg van instructies die Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar verstrekte informatie. 

13.4. Behoudends het geval van grove schuld of opzet van GlazenSchool VOF, zal Opdrachtgever GlazenSchool VOF vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, met inachtneming van artikel 9. 

13.5. Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt indien deze aanspraak niet binnen de termijn van 10 dagen na het kenbaar zijn van het gebrek of binnen de garantieperiode schriftelijk kenbaar is gemaakt, danwel binnen 10 dagen nadat het gebrek kenbaar had behoren te zijn bij Opdrachtgever. 

13.6. Het staat GlazenSchool VOF vrij te bepalen of zij op grond van bovenstaande artikelen Opdrachtgever schadeloos stelt, danwel tot vervanging van het geleverde overgaat, indien zulks redelijkerwijs mogelijk is. 

 

Artikel 14. Overmacht 

14.1. GlazenSchool VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 14.2.Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GlazenSchool VOF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GlazenSchool VOF niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GlazenSchool VOF of van derden daaronder begrepen. GlazenSchool VOF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GlazenSchool VOF zijn verbintenis had moeten nakomen. 

14.3. Onder overmacht wordt mede begrepen het niet kunnen voldoen van de verbintenissen van GlazenSchool VOF door oorlog, molest, oproer, brand, handelsembargo’s, natuurrampen, storingen bij directe handel- en levering- en platformpartners en onaangekondigde procedurewijzigingen van levering- en platformpartners (bijvoorbeeld de App Store en de Google Play).  
14.4. GlazenSchool VOF kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

Artikel 15. Toepasselijk recht bij geschillen 
15.1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten met GlazenSchool VOF geldt uitsluitend het Nederlands recht. 

15.2 Alle geschillen, die tussen GlazenSchool VOF en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen, ingeval de rechtbank bevoegd is, door de Arrondissementsrechtbank Noord-Nederland worden beslecht. GlazenSchool VOF blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk verdrag bevoegde rechter. 

 

 

Bezwaarschriften- en Klachtenregeling

Artikel 1

 1. Een klacht als bedoeld in deze regeling is een schriftelijke uiting van ongenoegen met betrekking tot een behandeling, bejegening, dienstverlening of product die/dat door de betrokken klant of relatie van PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF als onjuist of als niet correct wordt ervaren.
 2. Deze regeling is niet van toepassing op besluiten van PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF waartegen op enigerlei andere wijze bezwaar openstaat.
 3. Onder de klager, in de zin van deze regeling, wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een klacht heeft ingediend overeenkomstig artikel 5.

Artikel 2

De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 t/m 12. De behandeling van de klacht is vertrouwelijk van aard.

Artikel 3

 1. De directie van PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF benoemt een klachtencommissie (hierna te noemen: de commissie), die is belast met het uitbrengen van adviezen aan de directie omtrent de beoordeling van de inhoud en de wijze van afdoening van de klacht.
 2. De commissie bestaat uit twee onafhankelijke personen, nl mevrouw Timy van Iddekinge en mevrouw Jozefa Rutgers en wordt bijgestaan door een secretaris, aan te wijzen door de directie
 3. Het horen door de commissie geschiedt al dan niet bijgestaan door de secretaris.

 

Artikel 4

Wanneer een klacht zich richt tegen een lid van de commissie, neemt dit lid geen deel aan de behandeling.

 

Artikel 5

 1. Een klacht kan zowel schriftelijk als per e-mail worden ingediend.
 2. Het klaagschrift dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
 3. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klager
 4. De dagtekening
 5. Een omschrijving van de klacht
 6. De reden van ontevredenheid
 7. Wanneer het klaagschrift niet voldoet aan de vereisten uit het vorige lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen alsnog tot aanvulling over te gaan.
 8. Mondelinge klachten kunnen alleen worden behandeld volgens deze regeling indien de klacht door de klager schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd in een klaagschrift als bedoeld in het eerste lid van artikel 5.

 

 

 

Artikel 6

De commissie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk of per e-mail binnen vijf werkdagen na de ontvangst daarvan.

 

Artikel 7

De commissie is niet verplicht de klacht te behandelen indien:

 1. Het klaagschrift niet voldoet aan de vereisten van artikel 5
 2. De klacht eerder met inachtneming van deze regeling is behandeld
 3. Datgene waartegen de klacht zich richt langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft

plaatsgevonden

 

Artikel 8

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld onder vermelding van de redenen.

Artikel 9

 1. Zodra door of namens de directie naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting de bepalingen van deze regeling verder toe te passen.
 2. Van het niet verder behandelen van de klacht als bedoeld in dit artikel wordt schriftelijk of per e-mail mededeling gedaan aan de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 10

Een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken wordt toegezonden aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft en/of aan de directie

 

Artikel 11

 1. De commissie stelt de klager, degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft en/of een vertegenwoordiger van de directie in de gelegenheid te worden gehoord. Het horen vindt plaats achter gesloten deuren, waardoor de vertrouwelijkheid van de procedure wordt gewaarborgd.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt zo nodig een kort verslaggemaakt.

 

Artikel 12

De commissie brengt aan de directie schriftelijk advies uit omtrent de beoordeling van de inhoud en de wijze van afdoening van de klacht. Het oordeel van de beroepscommissie is voor PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF bindend.

 

Artikel 13

 1. De directie handelt de klacht af binnen acht weken na ontvangst van het klaagschrift.
 2. De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

 

Artikel 14

De Directie draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtenregeling.

 

Artikel 15

De commissie draagt zorg voor een goede administratie en registratie van de ingediende klachten.

 

Artikel 16

De commissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de directie. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven het aantal behandelde klachten, de aard en de inhoud van de klachten en de bevindingen en eventuele conclusies. Het verslag is geanonimiseerd.

 

Artikel 17

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018. Deze regeling wordt elke twee jaar door de directie  in samenspraak met de klachtencommissie geëvalueerd.

 

Gedragscode inclusief klachtenregeling Ongewenst Gedrag

De regeling is van kracht sinds 1 januari 2018 Eventuele wijzigingen in de wettelijke regelingen kunnen leiden tot aanpassing van deze regeling.

Deze regeling is bedoeld voor medewerkers en derden die werkzaamheden voor  PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF verrichten. Ook is de regeling bedoeld voor docenten, cursisten of studenten.

 

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt onder ongewenst gedrag verstaan:

 1. Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, onder meer via internet)
 2. Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen
 3. Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren, waarbij het ongewenste gedrag rechtstreeks verband heeft met het verrichten van arbeid of studie en waarbij tevens sprake is van één van de volgende omstandigheden:
 • het onderwerpen aan het ongewenste gedrag wordt expliciet of impliciet gebruikt als voorwaarde voor de tewerkstelling van de bejegende personen
 • het onderwerpen aan of het afwijzen van het ongewenste gedrag wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk of de studie van de bejegende persoon raken
 • het ongewenste gedrag heeft tot doel of als gevolg dat de werk- of studieprestaties van de bejegende persoon worden aangetast en/of dat een intimiderende, vijandige of onaangename werk- of studieomgeving wordt gecreëerd

 

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

Klacht : een klacht inzake ongewenst gedrag, ingediend bij de vertrouwenspersoon of bij de klachtencommissie ongewenst gedrag

Klager: de werknemer, docent, cursist, student of derde die zich met een klacht inzake ongewenst gedrag ten opzichte van zichzelf wendt tot de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie ongewenst gedrag

Aangeklaagde: de werknemer, docent, cursist, student of derde ter zake van wiens gedrag een klacht inzake ongewenst gedrag is ingediend bij de klachtencommissie ongewenst gedrag

Werknemer: degene die bij PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Trainer : degene die door PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF ingehuurd wordt voor training en/of adviesactiviteiten

Cursist : degene die bij PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF gebruik maakt van de onderwijsvoorzieningen

Derde :degene die door PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF wordt ingehuurd voor het verrichten van een bepaalde afgeronde activiteit

Klachtencommissie : de door de directie ingestelde commissie ter behandeling van klachten inzake ongewenst gedrag ( i.o.)

Vertrouwenspersoon : de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag die als zodanig is aangewezen door de directeur

Directeur:  de directie van PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF, zijnde Ellen van der Veen en/of Geert Groenhuis

 

Gedragscode

Artikel 3

 1. Seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat en handicap is allemaal ongewenst gedrag.
 2. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, roddelen over management en collega’s, pesten, in welke vorm ook, zijn niet toegestaan.
 3. Een integere houding is een vereiste voor een medewerker van PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF. De belangrijkste vuistregel is “openheid”. Dit betekent dat een medewerker open, eerlijk en helder is over zijn/haar doen en laten binnen de werkkring naar zowel manager als collega. Loyaliteit is ook een kenmerk van een integere houding. Als zich een situatie van ongewenst gedrag of ongewenste beïnvloeding voordoet, is dit een bespreekpunt in het werkoverleg of Ontwikkel- & beoordelingsgesprek of voortgangsgesprek.
 4. Het op correcte wijze omgaan met vertrouwelijke informatie is van belang. Als een medewerker weet dat iets vertrouwelijk moet blijven c.q. gevoelig ligt, mag een medewerker daarvan geen mededeling doen aan personen die hiervan gebruik c.q. misbruik kunnen maken. Laat geen informatie bewust of onbewust lekken.
 5. Het onrechtmatige gebruik van de beschikbare elektronische communicatiemiddelen is verboden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om met behulp van elektronische communicatiemiddelen:
 • pornografisch, seksueel, intimiderend, discriminerend, racistisch, agressief, gewelddadig of pestend materiaal op te slaan, op te vragen of te versturen
 • te gokken of bij wet verboden activiteiten te verrichten of te ondersteunen
 • kettingbrieven te versturen of door te sturen
 • te chatten
 • of andere illegale software of illegale kopieën op te slaan, te versturen of op te vragen

 

De directie is belast met het toezicht op de naleving van de gedragscode

 

Tijdelijke voorzieningen

 

Artikel 4

De directeur kan te allen tijde, op verzoek van de klachtencommissie of vertrouwenspersoon, tijdelijke voorzieningen treffen indien er als gevolg van ongewenst gedrag voor één of meerdere daarbij direct betrokkenen een onhoudbare situatie ontstaat.

De vertrouwenspersonen

Artikel 5

De klager kan met een klacht over ongewenst gedrag rechtstreeks terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van de klager die om hulp en ondersteuning vraagt. De vertrouwenspersoon kan vervolgens zorg dragen voor bemiddeling en verwijzing en samen met de klager zoeken naar oplossingen in de betreffende situatie. Wanneer dit laatste niet lukt of wanneer de klager zich direct tot de klachtencommissie wil wenden, kan de vertrouwenspersoon de klager advies geven inzake de te volgen procedure en desgewenst daadwerkelijk steunen bij de voorbereiding, het op schrift stellen van de klacht en de behandeling van de klacht in de klachtencommissie.

Artikel 5b

 1. De directeur benoemt de vertrouwenspersoon.
 2. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar taken uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de directeur van PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF.

Artikel 6

 1. Tot de taken van de vertrouwenspersoon behoren:
 • het fungeren als aanspreekpunt voor de klager die met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd
 • het opvangen, begeleiden en van advies dienen van de klager, alsmede het zo nodig doorverwijzen van de klager naar ter zake deskundigen
 • het inwinnen van inlichtingen die noodzakelijk zijn om tot een goed inzicht te komen omtrent de klacht en de mogelijkheden om te komen tot een oplossing
 • het adviseren aan of behulpzaam zijn van de klager over eventueel verder te nemen stappen
 • het assisteren bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, ingeval de klager dat wenst
 • het geven van voorlichting op het gebied van ongewenst gedrag
 • het verzorgen van een jaarlijkse rapportage
 • het verlenen van nazorg aan de klager die is geconfronteerd met ongewenst gedrag

 

 1. De vertrouwenspersoon verricht geen handelingen ten behoeve van klager dan met instemming van de betrokken klager.
 2. De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid om binnen de kaders van de functie van vertrouwenspersoon, de directeur te informeren over gevallen van ongewenst gedrag die de vertrouwenspersoon heeft gehoord, zonder dat een formele klacht bij de klachtencommissie is ingediend. De directeur is bevoegd deze informatie te gebruiken in een eventuele op een later moment in te stellen procedure op basis van deze klachtenregeling.

 

Artikel 7

 1. De vertrouwenspersoon heeft een zwijgplicht betreffende de hem/haar ter kennis gekomen feiten die de privacy van de klager kunnen schaden. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de klager kan hiervan worden afgeweken.
 2. Aan de vertrouwenspersoon komt het recht van verschoning toe (dit betekent dat de vertrouwenspersoon zich kan onttrekken aan handelingen of verplichtingen, ter wille van de uitoefening van zijn/haar functie als vertrouwenspersoon).
 3. Het bepaalde onder lid 1. en lid 2. geldt niet, indien wettelijke bepalingen anders bepalen.
 4. Aan de vertrouwenspersoon worden de faciliteiten verstrekt, die nodig zijn om zijn of haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 

De klachtencommissie

Artikel 8

Er is een klachtencommissie Ongewenst Gedrag. De commissie bestaat uit twee  leden, die niet werkzaam zijn bij PROGRAMMA FONEMISCH BEWUSTZIJN VOF. Een van de leden is vrouw, de andere man.  De leden worden door de directeur benoemd. De directeur benoemt een plaatsvervangend lid. De benoeming geldt voor de duur van twee jaren. De leden zijn na afloop van deze termijn terstond herbenoembaar.

 

 

 

 

De klachtenprocedure

Artikel 9

 1. De klacht wordt ingediend bij de vertrouwenspersoon. Een klacht dient tijdig ingediend te worden, dat wil zeggen binnen vijf jaar na het plaatsvinden van het ongewenste gedrag.
 2. De klacht wordt ingezonden in een aan de vertrouwenspersoon geadresseerde envelop met het opschrift ‘Vertrouwelijk en Persoonlijk’ en dient in ieder geval te vermelden:
 • een summiere en zakelijke omschrijving van het ervaren ongewenst gedrag
 • de naam van de aangeklaagde en van de klager
 • de eventueel ter zake door de klager ondernomen stappen en daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken. Deze stukken worden dan aan de klachtencommissie overgelegd
 1. De klacht kan al dan niet in overleg met de vertrouwenspersoon ingediend worden.
 2. Indien niet is voldaan aan een van de eisen gesteld in lid 2., wordt de klager gedurende een termijn van twee weken alsnog in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen. De behandeltermijn als genoemd in het volgende artikel wordt dan met twee weken verlengd.
 3. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Indien de klachtencommissie op enig moment tot de constatering komt dat een klacht ongegrond is en kennelijk uit kwaadwilligheid van de klager jegens aangeklaagde is ingediend, stelt zij de directeur onmiddellijk van haar bevindingen in kennis.
 4. Na ontvangst van de klacht beslist de klachtencommissie zo spoedig mogelijk of de klacht al dan niet ontvankelijk is. Indien de klachtencommissie beslist dat de klacht niet ontvankelijk is, deelt zij dit onverwijld aan de klager mee.

Artikel 10

 1. Indien de klachtencommissie heeft beslist dat een klacht ontvankelijk is, gaat zij over tot een onderzoek naar de toedracht van de feiten waarover wordt geklaagd. Hiervan stelt zij de directeur, de klager en de aangeklaagde onverwijld op de hoogte. Bij het onderzoek worden in elk geval gehoord de klager en de aangeklaagde.
 2. Partijen worden gehoord in elkaars bijzijn tenzij hiertegen vooraf schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door een partij. Beide partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman of -vrouw.
 3. De zittingen van de klachtencommissie zijn niet openbaar.
 4. De klachtencommissie brengt binnen zes weken na ontvangst van de klacht rapport uit aan de directeur van haar bevindingen bij het ingestelde onderzoek. De commissie kan het rapport voorzien van een advies inzake de afhandeling van de klacht. De commissie zendt een kopie van het rapport en het advies aan de klager en de aangeklaagde.

 

Besluitvorming

Artikel 11

Het rapport en advies van de klachtencommissie aan de directeur zijn niet openbaar. De directeur neemt binnen vier weken na ontvangst van het rapport en het advies van de klachtencommissie een besluit over de afhandeling van de klacht. Er wordt daarvan mededeling gedaan aan de klager, de aangeklaagde, de klachtencommissie. Met het oog op de jaarlijkse rapportage van de vertrouwenspersonen, worden daarnaast, in geanonimiseerde vorm, de vertrouwenspersonen geïnformeerd. Indien de directeur niet besluit overeenkomstig het advies van de klachtencommissie, geschiedt dit bij gemotiveerd besluit. Indien de afhandeling uitmondt in een op te leggen maatregel wordt daarvan geen mededeling gedaan aan klager en klachtencommissie, dan nadat die maatregel bekend gemaakt is aan aangeklaagde.

 

Maatregelen

Artikel 12

De maatregelen die door de directeur ten aanzien van de aangeklaagde kunnen worden getroffen, zijn mede afhankelijk van de positie van betrokkene (werknemer, docent, cursist of student). De maatregelen die door de directeur ten aanzien van een werknemer kunnen worden getroffen, zijn gebaseerd op de geldende arbeidsvoorwaarden en de bepalingen omtrent de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek. De maatregelen die ten aanzien van trainers kunnen worden getroffen, zijn gebaseerd op de geldende afspraken en eventuele bepalingen omtrent de overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd.

 

Vertrouwelijkheid

Artikel 13

Ieder die bij een onderzoek inzake ongewenst gedrag betrokken is/wordt, is verplicht om vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot hetgeen tijdens dat onderzoek besproken of aan de orde gesteld is. De directeur is bevoegd om daaromtrent nadere aanwijzingen te geven.

 

Rapportage vertrouwenspersonen

Artikel 14

De vertrouwenspersonen brengen aan het eind van elk kalenderjaar aan de directeur een geanonimiseerd rapport uit over de werking van deze regeling. Alle klachten en de afhandeling daarvan worden, met het oog op deze rapportage, aan de directeur ter kennis gebracht.

 

Informatie

Artikel 15

Voor vragen over deze regeling kunt u bellen

met Geert Groenhuis,

(telefoon 050-2102020).